veksi

TV 1 Sharialakia Tanskassa

Tv 1 esitti ansiokkaan ohjelman ”Sharialakia Tanskassa.  Asia oli varmasti monelle yllättävä ja uusi, mutta esimerkiksi juuri Tanskassa ongelma on ollut tiedossa jo pitkään.  Alla jo muutama vuosi sitten julkaistu  tanskalaisen psykologi  Nicolai Sennelsin  julkaisu, josta samat ongelmat näkyvät varsin selvästi. Kirjoitusta on lyhennetty, mutta hänen tuotantoaan löytyy mm. osoitteesta : https://www.jihadwatch.org/2013/09/nicolai-sennels-psychology-

Sharialakia Tanskassa löytyy katsottavaksi http://areena.yle.fi/1-3869235

 

”Nicolai Sen­nels,  Kööpenhamina

Psykologin työssäni Köö­pen­haminan kaupun­gissa mi­nulla on ollut hoi­detta­vana yli 150 muslimi­taus­taista maahan­muuttajaa, pa­kolaista tai heidän jälke­läis­tään. Tässä on yleiskat­saus maa­han­muut­toon liit­ty­vistä ongel­mista sellai­sina, miltä ne näyttävät, kun – maa­han­muutta­jista puhumi­seen sijaan – kes­kus­tellaan maahan­muut­tajien it­sensä kanssa

Kokemuk­seni tera­piatyöstä musli­minuor­ten parissa osoittaa, että heidän on ää­rim­mäi­sen vai­kea ym­märtää tans­kalaista kas­vatus‑ ja hoi­tope­rinnettä. Tanskalais­nuoret on pal­jon sel­keäm­min kasvatettu siihen, että asioista pu­hu­taan suo­raan ja käymällä läpi nuoren henki­lö­kohtaisia tuntemuk­sia niistä. Musli­mit puolestaan ovat kasva­neet kult­tuurissa, jossa on sel­keät ul­koiset auk­toritee­tit (ennen kaik­kea isät, pe­rin­teet ja is­lam) ja jossa pa­laute on rankkaa ja vä­litöntä, jos perheen odo­tukset ei­vät to­teudu. Hei­dät on kas­vatettu tiu­koissa raa­meissa, eikä tans­kalainen pedago­giapuhe he­rätä heissä vastakaikua.

Toinen myytti on se, että maa­han­muutta­jien rikolli­suu­den syynä ovat sosi­aali­set on­gel­mat ja että maa­hanmuutta­jien kult­tuu­ritaus­talla ei ole siihen vai­ku­tusta. Täs­säkään tapauk­sessa ennak­ko­luulo ei vastaa to­delli­suutta: satojen muslimi­maa­han­muuttajien psykolo­gisten haastatte­luiden pe­rusteella voi tehdä sen joh­to­pää­telmän, että musli­mi­kulttuuri pitää ag­gressiivi­suutta mitä suurim­missa mää­rin hy­väk­syttä­vänä.

Siinä missä tanskalai­sessa kult­tuurissa hallitsema­tonta rai­vonil­maisua pi­detään no­peimpana ta­pana me­nettää kas­vonsa, muslimi­kult­tuurissa asia on päinvas­toin. Kos­ton­halua pidetään muslimi­kult­tuurissa voi­man il­mai­suna, ja viha on muslimien kes­kuu­dessa sosi­aalisesti selvästi hy­väksytym­pää. Ag­gressiivista käyttäyty­mistä pide­tään sosi­aalisena työ­kaluna, jolla han­kitaan kun­nioitusta ja statusta.  Se, että mus­limi­maahan­muuttajat ja heidän jälke­läi­sensä suo­rittavat kaksi-kolme ker­taa enem­män vä­ki­valtarikok­sia kuin et­nisesti tanskalaiset johtuu osittain tästä. Jo­ten, kyllä: maa­hanmuutta­jien kult­tuurilla on tärkeä rooli maahan­muut­tajien rikolli­suu­dessa.

Kolmas myytti on se, että us­kon­nolli­nen ää­­ri­­mie­li­syys ra­joit­tuu pie­­niin pii­­­rei­­hin. Tämä on paha vää­rinkäsitys. Lähes joka ainoa mus­limi, joka on ollut te­rapias­sani, on ottanut us­konnolli­sen perin­teensä var­sin vaka­vasti. Vaikka useimmat ei­vät nou­data Koraa­nin sa­naa, heidän muslimi-iden­titeet­tinsä on ää­rim­mäisen vahva. Mu­hammad-pila­piirrok­set, pyrki­mykset is­tuttaa demo­kratia islamilai­seen maa­ilmaan ja vallanpi­tä­jien taholta tuleva paine integ­roida muslimit tanskalai­seen yh­teiskuntaan ovat luo­neet voi­makkaan kaunan län­si­maisia ar­voja koh­taan.

Erityisesti nuoret juu­ret­tomat musli­mit tuntevat vetoa ääri­pii­reihin, koska heille tar­jotaan tun­netta siitä, että he ovat tärkeitä ja että heidän elä­mällään ja kuole­mallaan on tarkoitus, jolle mi­kään ”sosi­aalinen projekti” ei vedä ver­taa. Lisäksi uskon­nolli­suus toi­mii statuksen lähteenä mus­limipii­reissä: mitä uskon­nolli­sempi on, sitä kor­ke­ampi on status. Har­ras uskon­nolli­suus ja kyky lan­seerata sa­laliittoteo­rioita län­nen syylli­syydestä mus­limien koti­maiden surkei­siin oloihin muodosta­vat te­hok­kaan so­si­aalisen tun­nustuksen lähteen yh­teis­kunnan musli­miosissa.

Neljäs myytti on se, että kulttuu­ri­silla ja us­konnolli­silla teki­jöillä ei ole merki­tystä maa­han­muutta­jien usein heik­koon so­siaaliseen ja talou­delliseen tilantee­seen. Ylei­sen teo­rian mukaan maahan­muut­tajien köyhyys johtuu syistä, joi­hin he ei­vät voi itse vai­kuttaa, ja tämä köy­hyys toimii käyttäyty­mis­häiriöi­den syynä.

Mutta mikä nimen­omaan is­lamilai­sessa kult­tuurissa on sellaista, että se saa tämän­taus­taiset ihmi­set pär­jää­mään ta­loudelli­sesti niin huonosti? Satojen mus­limi­perheiden elämää kä­sit­televien psy­kolo­gisten haastatte­lujen jäl­keen on sel­vää, että pää­syynä köy­hyyteen näissä pii­reissä on se, että niissä ei anneta koulu­tuk­selle tar­peeksi pai­no­arvoa.

Maahan­muut­taja­vanhem­mat voisivat tu­kea lapsi­aan perus­koulussa ja sen jälkei­sissä opin­noissa ny­kyistä pal­jon aktiivi­semmin. Lisäksi oma ja kolle­goideni ko­kemus on, että musli­mi­maa­hanmuut­tajien lap­silta puut­tuu ym­mär­rystä tans­kalaisesta pe­dagogii­kasta koulu- ja muissa opin­noissa, mikä muo­dostaa va­kavan es­teen heidän jatkoural­leen. On­neton lop­putulos on, että 64 % ara­bitaus­taisista lap­sista ei osaa lukea ja kir­joittaa riittä­vän hyvin (9-vuotisen) pe­ruskou­lun jäl­keen ja että kol­mannes heistä ei kos­kaan saa mi­tään toisen as­teen koulu­tusta. Tans­kan kaltai­sessa tieto­yhteis­kun­nassa, jossa koulutus on edellytyk­senä tyy­dyttä­välle toimeen­tu­lolle, per­heen talo­usti­lanne tiukke­nee, ellei kou­lutusta oteta vaka­vasti. Se, että jopa yksi nel­jästä 20-29-vuoti­aasta mus­limimaa­hanmuutta­jien jälkeläi­sestä sai ri­kostuo­mion yh­tenä ai­noana vuonna 2008, ei ole omiaan pa­rantamaan työl­listy­mistä.  Jos luo sosiaa­lisia on­gelmia ja kieltäytyy sopeutu­masta yh­teiskunnan sosi­aalisiin vaatimuk­siin, tulee köyhäksi. Ei päin­vastoin.”

 

Mistä muslimikulttuurin mieltymys aggressiiviseen käyttäytymiseen mahtaa johtua? Onko profeetan itsensä esimerkillisellä käyttäytymisellä mitään tekemistä asiassa? Yksinkertainen ajatusmalli voisi vastata myöntävästi, mutta uskonnon arvioiminen näin yksinkertaisesti ei liene mahdollista.

Alla ote profeetan elämänkerrasta:

Ibn Ishagin kirjoittaman Profeetan elä­mäkerran mu­kaan Muhammad itse osallistui 27 taisteluun, minkä lisäksi hän määräsi pantavaksi täytäntöön 46 ryöstöretkeä (Ibn Ishaq, s. 659–660). Pel­käs­tään Banu Quraiza -heimon joukkomur­han yhteydessä Muham­mad tappoi 600–900 vangitse­maan­­sa qurai­zalaismiestä katkai­semalla näiden kaulat (Ibn Hisham: 320–321). Kuten on ilmeistä, Muhammadille sota- ja ryöstöretket olivat yksinkertaisesti elä­män­ta­pa. Yhdessä terro­ristijoukkionsa kans­sa hän ryöväsi ja tuhosi uskottomien ka­ra­vaa­ne­ja, keitaita ja kyliä sekä raiskasi heidän naisensa ja otti orjiksi kaikki, joi­ta ei surmattu suoralta kädeltä, ja kaikki tämä tapahtui Allahin nimissä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Sharialaki on terveempi kuin monet Suomessakin viimeaikoina säädetyt lait!

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

On se varmaan yksinkertaisempi, mutta terveeksi en sitä sanoisi.
Lisäksi "tuomari" voi sitä soveltaa ja tulkita mielivaltaisesti.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Eiköhän tuo oikeuskäytäntö ole Suomessakin välillä aika erikoista?

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen Vastaus kommenttiin #3

Varmaan se aina joskus tuntuu erikoiselta. Sanoisin kyllä, että suomalainen oikeudenkäyttö on luotettavaa ja rankaisukeinot inhimillisiä, joskus ehkä liian lieviä.

Jos joskus mennään niin pitkälle, että shariaa sovelletaan Suomessa, ollaan menetetty isänmaamme maahanmuuttajille.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #4

Shariaa voidaan soveltaa jo nyt vaikkapa perinnönjakoon Suomessa. Huhuja esim. somaliväestön keskuudessa esiintyvästä moniavioisuudesta kuuluu myös aina silloin tällöin. Suomi on jo nyt alkavan hajaannuksen tilassa.

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen Vastaus kommenttiin #5

"Suomi on jo nyt alkavan hajaannuksen tilassa."

Lähes kaikki Länsi-Euroopan maat ovat sinisilmäisesti ajautumassa häviölle "pyhässä sodassa".

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Pitäkööt nuoremmat huolen siitä, että ainakin meidän maassamme noudatetaan EU:n sääntöjä ja Suomen lakeja.
Meidän kulttuurissammehan on ollut käytäntönä, että lainrikkojia odottaa tuomio. Jota myös "kakuksi" kutsutaan.

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

Näennäisesti Tanskankin muslimit noudattavat maan lakeja. Käytännössä eivät noudata, vaan toimivat sharian lakien mukaan. Poliisi on voimaton.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Poliisi ei ole voimaton, vaan Tanskan kansa on yhtä kuin kansa Suomessa!

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #9
Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #10

Molemmissa maissa kansan valitsema parlamentti on säätänyt lakeja, jotka tekevät puuttumisen näihin epäkohtiin mahdottomaksi!

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen Vastaus kommenttiin #12

"Molemmissa maissa kansan valitsema parlamentti on säätänyt lakeja, jotka tekevät puuttumisen näihin epäkohtiin mahdottomaksi!"

Tuo väite on kyllä aivan totta.

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen Vastaus kommenttiin #9

Euroopassa, mm. Tanskassa ja Ruotsissa, on useita kaupunginosia, joihin poliisi voi mennä vain aseistetulla ja laajennetulla kokonpanolla. Rikosten selvittämisprosentti on yhtä tyhjän kanssa. En väitä, että tämä on pelkästään muslimimaahanmuuttajien ansiota, mutta heillä on asiassa suuri merkitys.
Ei aikaakaan, kun ensimmäinen tämmöinen alue syntyy myös Suomeen.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #11

Pohjoismainen kulttuuri sinisilmäisyydessään ja tyhmyydessään on hirttänyt itsensä jo kauan sitten!

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Uskonvapaus kuuluu demokratiaan. Mutta jos aletaan yhteiskunnassa toteuttaa jonkun uskonnon harjoittamia lakeja ohi demokraattisesti valittujen lainsäätäjien laatimien, ollaan kyllä kaikkien ihmisten oikeuksien kannalta vaarallisella tiellä.
Jos rinnakkaislakien soveltajia alkaa ilmaantua, on demokraattisessa yhteiskunnassa viranomaisten puututtava niihin jo alkuvaiheessa.
Meidän yhteiskunnassamme, jossa minä asun, on voimassa kansalaisten demokraattisesti valitsemien edustajiemme säätämä laki. Yksi, kaikkia koskeva ja kaikkien noudatettava laki. Asutaan sitten täällä tai ollaan vierailulla.

Toimituksen poiminnat